DFE5B467-4D38-468A-BB5A-C907AA07EDC5

Renovering og oppussing av bolig – hva er søknadspliktig og hva er ikke?

Har du eller dere kjøpt det som skal bli drømmeboligen? Med store planer følger gjerne mye ansvar og arbeid. Ved en totalrenovering trenger du normalt ikke å søke til kommunen for å få igangsettingstillatelse. Likevel finnes det en rekke unntak som kan utløse søknadsplikt.
 
Skrevet av: Christina Pedersen
Publisert: 24. jan 2022
Vi skal nå gå gjennom utvalgte situasjoner hvor du må se deg nødt til å søke. Du kan i de fleste tilfeller søke på egenhånd, men vær oppmerksom på at det finnes prosjekter hvor du må søke i samarbeid med en fagkyndig.

Det er altså tre ulike situasjoner man skiller mellom ved totalrenovering av bolig:
  1. Prosjekter som ikke krever noen form for søknad til kommunen
  2. Prosjekter der du selv kan søke til kommunen som privatperson
  3. Prosjekter der du må søke i samarbeid med en fagkyndig. Det kan eksempelvis være en tømrermester, arkitekt eller lignende.
Endre bruken av et rom
Ønsker du eksempelvis å endre kjeller eller loft til normalt bruksareal - som stue, kjøkken, bad eller soverom – da må du alltid søke til kommunen. Fordi du går fra ikke-varig til varig oppholdsrom. Denne typen godkjenning faller inn under punkt nummer 3: søke i samarbeid med en fagperson. Men, du kan søke på egenhånd dersom endringen skjer innenfor samme branncelle. Dette vil eksempelvis være hvis innvendig bod skal gjøres om til et soverom eller bli en del av stuen.
 
wngetbildeA4PMLWA8
wngetbildeZY8FB23D
Kjøkken, bad og våtrom
Fra 1. januar 2012 trengte du ikke lenger å søke til kommunen for å rive, endre eller oppdatere våtrom eller kjøkken. Dette gjelder så lenge endringene gjøres innenfor samme bruksenhet eller branncelle. På eneboliger vil du altså ikke trenge å søke om godkjennelse til denne typen prosjekter, fordi eneboliger regnes som en enkelt branncelle. Er det flere boenheter i boligen, og brannskille endres som en del av arbeidene, da må du likevel søke. Og også her skal søkingen skje i samarbeid med en fagkyndig. Som hovedregel vil brannskille endres dersom sluk, vann- eller kloakkførende rør skiftes.
Endring av fasade
Fasade er yttervegger og taket på boligen. Dersom planen er å endre bygningens karakter vesentlig - må du søke. Alle søknadspliktige fasadeendringer må søkes om med hjelp fra fagkyndige. Dersom du kun skal oppdatere den eksisterende fasaden - og fasadens utseende og karakter opprettholdes, trenger du ikke å søke. Vesentlige endringer er for eksempel å bygge balkong eller sette inn større vinduer.
Endringer som ikke er søknadspliktige kan være å male, bytte eksisterende vinduer og dører i samme stil eller skifte taket. Skulle du derimot bli nødt til å heve taket når du bytter det, vil dette være søknadspliktig. Handler det om endringer i bærende strukturer vil det være søknadspliktig. Det samme gjelder brannvegger og andre brannsikre deler av boligen. Du må også søke dersom du skal gjøre arbeider på boligen nærmere enn 4 meter fra nabogrensen. Hvis du tenker å endre fasaden tilbake til en tidligere utførelse, og du har dokumentasjon på at fasaden tidligere har sett slik ut, trenger du ikke søke. Er boligen derimot vernet og av kulturminneinteresse gjelder andre regler. I slike tilfeller er det smart å dobbeltsjekke med kommunen før noe som helst av arbeid starter, da dette ofte utløser søknadsplikt.
 
cghc
Utvidelse av selve boligen
Med utvidelse av boligen mener vi påbygg, tilbygg og utbyggelse.
Påbygg vil si utvidelse oppover i vertikal retning. Det kan for eksempel være å bygge en takterrasse eller legge til ekstra etasjer på boligen.
Tilbygg er definert som utvidelser i horisontal retning og inkluderer alle utvidelser som øker grunnarealet på boligen.
Utbyggelse – da skal du utvide nedover. Bygging eller utviding av kjeller krever at du søker med hjelp fra fagfolk. Det samme gjelder ved riving eller bygging av påbygg.

Når det gjelder tilbygg, er det en del faktorer som avgjør om du må søke, og hva slags type søknad du da må levere. Du trenger ikke søke dersom tilbyggets størrelse er på 15 kvadratmeter eller mindre og er koblet til maksimalt to etasjer av den eksisterende boligen. Tilbygget må være understøttet og ligge minst fire meter fra nabogrensen. Det må også ligge tilstrekkelig langt unna offentlig regulerte veier, i tillegg må byggingen skje minst 30 meter unna alle typer skinnespor. Typiske slike tilbygg som altså ikke er søknadspliktige, kan være overbygg til inngangsparti, bod eller veranda. Også bygging av innvendige inngangsparti på maksimalt 15 kvm ikke krever søknad.

Tilfeller der du kan søke til kommunen på egenhånd - vil være bygging av tilbygg som er over 15 kvm, men mindre enn 50 kvadratmeter i grunnareal. Dette gjelder også for tilbygg med kjeller, men da kan kjellerens tak ikke ligge over 1,5 meter over bakken.

Du må altså alltid søke om byggetillatelse i samarbeid med en ansvarlig søker hvis ditt tilbygg ikke innfrir samtlige av kravene over. Du må i også alltid søke med hjelp fra en fagperson dersom tilbygget har et grunnareal på over 50 kvadratmeter - uansett hva som er tilbyggets bruksområde. Altså vil alle tilbygg som skal være godkjent til varig opphold - som kjøkken, stue og så videre måtte søkes om sammen med en fagkyndig.
 
Terrasse
Hvis du skal bygge terrasse eller platting som ligger maks én meter eller lavere over planert terreng, trenger du ikke søke. Denne typen utvidelse kan også ligge nærmere nabogrensen enn 4 meter, fordi det ikke omfattes av dette avstandskravet, men avstanden må være minst én meter. Er terrassen mindre enn 15 kvadratmeter, trenger du ikke søke, er den mellom 15-50 kvadratmeter kan du søke selv. Overgår den 50 kvadratmeter, må du søke med en fagkyndig. Det er likevel unntak på terrasser større enn 15 kvm - du trenger ikke søke hvis terrassen har en høyde på inntil 1 meter fra eksisterende terreng, er forbundet med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4 meter. Slike terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 meter, men kan ikke være overbygde. Avstanden til nabogrensen skal også her være minst 1 meter.

Vi har her snakket om et utvalg av boligprosjekter som kan utløse søknadsplikt til kommunen.
Det finnes en rekke flere – husk å alltid undersøke grundig når det er din tur til å gjøre mindre eller større endringer på boligen.
Det kan bli kostbart å gjøre feil, de verdifulle rådene får du fra oss.
 
Del denne artikkelen

Relaterte artikler

Les flere artikler av samme emne